İLETİŞİM

Av. Radet ERDEM KÖSE

Telefon : +90 506 388 89 83
E-Mail ;
info@radeterdemkose.av.tr
radeterdem@gmail.com
Adres : Kordonboyu MAh. 23 Nisan Cad. No 3/2 Kartal/İSTANBUL

ANASAYFA


FAZLA ÇALIŞMA – İŞ MÜFETTİŞİ RAPORU – HAKKANİYET İNDİRİMİ
İş müfettişi raporu  ekindeki tutanaklarla birlikte değerlendirilmeli ve bu tutanaklardaki tespitler değerlendirilerek fazla çalışmalardan hakkaniyet indirimi yapılıp yapılmayacağı belirlenmelidir. (devamı için tıklayınız)

ÜCRETLE İLGİLİ ANLAŞMAZLIK ÇIKTIĞINDA DOĞRUYU ARAŞTIRMAK İÇİN UYGULANACAK YÖNTEM – ÜCRETİN SAPTANMASI
ÖZET : …çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta primi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. Bu durumda gerçek ücretin tespiti önem kazanır. İşçinin kıdemi, mesleki ünvanı, fiilen yaptığı iş işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler gibi hususlar dikkate alındığında imzalı bordrolarda yer alan ücretin gerçeği yansıtmadığı şüphesi ortaya çıktığında, bu konuda tanık beyanları gözetilmeli ve işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek ünvanı fiilen yaptığı iş bildirilerek sendikalarla, ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından emsal ücretin ne olabileceği araştırılarak tüm deliller birlikte değerlendirilerek bir sonuca gidilmelidir. Ücret bordrolarına itibarla, davacının asgari ücretle çalıştığının kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. (devamı için tıklayınız)

KIDEM TAZMİNATINDA FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ
4857 Sayılı İş Kanunu'nun 120.maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte bulunan 1475 Sayılı Yasa'nın 14. Maddesinin 11.fıkrası hükmüne göre, kıdem tazminatının gününde ödenmemesi durumunda mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmelidir. Faiz başlangıcı fesih tarihi olmalıdır. İş sözleşmesinin ölüm ya da diğer nedenlerle son bulması faiz başlangıcını değiştirmez. Ancak yaşlılık, malullük aylığı ya da toptan ödeme almak için işyerinden ayrılma halinde, işçinin bağlı bulunduğu kurum ya da sandığa başvurduğunu belgelemesi şarttır. Bu halde faiz başlangıcı da anılan belgenin işverene verildiği tarihtir. (devamı için tıklayınız)

ASIL İŞVEREN SIFATI – KUSURSUZ SORUMLULUK
Üstlendiği yapım işinin bir bölümünün yapılmasını başka bir şirkete veren şirket asıl işverendir. Asıl işverenin kusursuz sorumlu olduğu dikkate alınarak hüküm kurulmalıdır. (devamı için tıklayınız)

KAMBİYO SENEDİ – ŞEKİL ŞARTI – ZAMANAŞIMI
Şekil şartı sebebiyle kambiyo senedi niteliği bulunmayan senede bağlı borcun zamanaşımı süresi on yıldır. (devamı için tıklayınız)

BONODA ŞEKİL ŞARTI – KAYITSIZ ŞARTSIZ BORÇ İKRARI – TEMİNAT SENEDİ
Bononun kayıtsız şartsız muayyen bir bedeli ödeme vaadini içermesi gerekir. Bu niteliği olmayan bono kambiyo senedi sayılmaz.
Teminat için verildiği anlaşılan bononun kayıtsız şartsız borç ödeme vaadini içerdiği kabul edilemeyeceğinden, kambiyo senetlerine özgü yol ile yapılmış olan takibin iptaline karar verilmelidir. (devamı için tıklayınız)

BONODA TEMİNAT KAYDI – KAMBİYO SENEDİ
İçeriğinde 'Teminat' kaydı olan bono kayıtsız şartsız borç ikrarı içermediğinden kambiyo senedi sayılmayacak ve böyle bir senetle kambiyo senetlerine özgü yol ile takip yapılamayacaktır. (devamı için tıklayınız)


BABANIN MADDİ DURUMU – ANNEYE VERİLEN VELAYET
Babanın maddi durumunun daha iyi olduğu ileri sürülerek anneye bırakılmış olan velayet babaya verilemez. (devamı için tıklayınız)

KORUMA TEDBİRLERİ – VELAYETİN KALDIRILMASI
Velayetin kaldırılması koruma önlemi olmayıp ayrı dava konusudur. Usulüne uygun bir dava olmaksızın koruma tedbiri olarak velayetin kaldırılmasına karar verilemez. (devamı için tıklayınız)

VELAYET - ÇOCUĞUN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI
Yeterli idrak gücüne sahip olduğu anlaşılan çocuktan kendisini yakından ilgilendiren velayet konusunda görüş alınmalı, çocuğun çıkarına ters düşmediği takdirde görüşüne önem verilmeli, gerektiğinde uzman desteği de alınmak suretiyle sonuca gidilmelidir. (devamı için tıklayınız)